ADATVÉDELEM

A WEBOLDAL COOKIEKAT HASZNÁL A FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY NÖVELÉSÉHEZ.

Amikor a weboldalt használja, az az adott oldal letöltéshez kapcsolódó sütit („session cookie”-t) állít be a böngészőjében. A sütik abban nyújtanak segítséget, hogy kifejezetten az Önnek tetsző ajánlatokkal találkozzon a világhálón való szörfözés során, valamint a legjobb élményben részesüljön a honlap böngészése közben. A sütiket bármikor törölheti a böngészőben található, „sütik törlése” opcióval.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérem figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Mi, az Európai Unió rendelete alapján az alábbi tájékoztatást tesszük közzé a weboldalunkon üzemeltetett webáruház kapcsán megvalósuló adatkezelésekről.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

Személyes adatait a weboldalon található webáruház üzemeltetése, a webáruház kínálatában található termékek értékesítése és népszerűsítése (marketing tevékenység) céljából kezeljük.

ADATBIZTONSÁG

A személyes adatait tároló szerverek megfelelő biztonsági rendszerekkel védett, illetéktelenek által semmilyen módon hozzá nem férhető szerverteremben kerültek elhelyezésre. A weboldalt kiszolgáló szerverekhez távolról hozzáférni teljes körűen csak különösen titkosított csatornán van mód, kizárólag olyan személyek számára, akiknek erre szüksége van a szerver üzemeltetéséhez. A felhasználók által a regisztráció során megadott jelszavak szöveges formában nem kerülnek tárolásra, annak kizárólag az úgynevezett ’hash lenyomata’ lelhető fel.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI HOZZÁFÉRÉSI JOG

Jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult -e arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos – a Rendelet 15. cikkében meghatározott - információkhoz hozzáférést kapjon.

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti, hogy a hiányos személyes adatait kiegészítsük.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A törléshez való jogot nem gyakorolhatja, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

KORLÁTOZÁSHOZ VALÓ JOG

Jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a Rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; vagy az adatkezelés jogellenes és ellenzi az adatok törlését; vagy tiltakozott az adatkezelés ellen.

ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk. Ennek feltétele, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul és automatizált módon történik.

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

PANASZTÉTEL, BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu). Jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a Rendeletet. A felügyeleti hatóság döntésével szemben bírósági jogorvoslatra jogosult. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai kezelése nem a Rendeletben foglaltaknak megfelelően történt és ezzel megsértettük a Rendelet által biztosított jogait, bírósághoz fordulhat.

Magyarországon az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik. Velünk szemben indított perben főszabály szerint a Fővárosi Törvényszék illetékes.

SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA

Személyes adatait Ön bocsátotta a rendelkezésünkre a webáruház használata során.

HONLAP / WEBSHOP FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A www.lagzibutik.hu honlapon található tartalom (különösen, de nem kizárólagosan: cikkek, tanulmányok, egyéb írások, grafikák, szövegelemek, beleértve jelen szöveget is) a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos mindennemű hasznosítási jogokkal Tóthné Farkas Erzsébet (továbbiakban: Jogtulajdonos) rendelkezik. A tartalom bármilyen felhasználását (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az egészben vagy részletekben történő többszörözés, átdolgozás, terjesztés vagy nyilvános előadás eseteit) az alábbi feltételek szerint engedélyezi a Jogtulajdonos. A felhasználási díj naponként és tartalmi elemenként 50.000.- Ft, ami nem tartalmazza a mindenkori hatályos általános forgalmi adót. A felhasználási díj a felhasználás minden megkezdett napjára és a felhasznált tartalmi elemek mindegyikére külön-külön megilleti a Jogtulajdonost. Amennyiben a felhasznált tartalmat a felhasználó más számára ellenszolgáltatás fejében teszi hozzáférhetővé, úgy a felhasználó köteles az ezzel elért vagyoni előnyt Jogtulajdonos számára átengedni. A felhasználónak a felhasználás tényét és mértékét (felhasznált tartalmi elemek, felhasználás időtartama, felhasználás módja) a Jogtulajdonos felé írásban be kell jelenteni. A Jogtulajdonos fenntartja a jogot, hogy a felhasználási engedélyt visszavonja. A Jogtulajdonos a felhasználási díjról utólag, a tárgyhónap utolsó munkanapjával állítja ki számláját, amit 8 banki munkanapos átutalással kell teljesíteni. A felhasználás tényére és mértékére vonatkozó bejelentés elmulasztása nem akadálya a számla kiállításának. A fentiektől eltérő felhasználási feltételek a Jogtulajdonossal való előzetes írásbeli megállapodás alapján alkalmazhatók. A jelen felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén a Jogtulajdonos az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.

INFORMÁCIÓK:

Nem tartozunk felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME:

Tóthné Farkas Erzsébet a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Amennyiben bármely személyes adata eljuttatott hozzánk, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt Tóthné Farkas Erzsébet az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. Az adatokat harmadik félnek fentiek kivételével nem adjuk tovább. Az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatjuk fel:

  • piackutatás,

  • piaci elemzés,

  • vevői szokások elemzése,

  • látogatottsági statisztikák összeállítása,

  • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,

  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,

  • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,

  • vevői reklamációk intézése,

  • megrendelések intézése.

Cégünk - a vevői és ügyfelei személyére, adataira, vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Bugyi,2022.11.03.