Általános Szerződési Feltételek ÁSZF

www.lagzibutik.hu
hatályos ettől a naptól:

o Tartalomjegyzék

o Általános szerződési feltételek

o Bevezető

o Impresszum, fogalmak, jogszabályok

o Az ÁSZF hatálya

o A szerződés nyelve, formája

o Árak

o Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

o Szerzői jogok

o Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

o Az adatbeviteli hibák javítása

o Eljárás hibás ár esetén

o A honlap használata

o Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

o Fizetési módok

o Szállítási módok

o Teljesítési határidő

o Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Fogyasztói tájékoztató

o Elállási jog

o Szavatossági jogok

BEVEZETŐ

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során megtisztel bizalmával.

AZ ÚJ KATA TÖRVÉNY (2022. évi XIII. törvény) ÉRTELMÉBEN CSAK MAGÁNSZEMÉLYEKET TUDUNK KISZOLGÁLNI. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Általános Szerződési Feltétel értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat, mert a megrendelése véglegesítésével elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, a megadott elérhetőségek bármelyikén állok rendelkezésére.

IMPRESSZUM: A SZOLGÁLTATÓ (ELADÓ, VÁLLALKOZÁS) ADATAI

Név: Tóthné Farkas Erzsébet

Székhely: 2347 Bugyi, Arany János u. 1

Levelezési cím: 2347 Bugyi, Arany János u. 1

Üzlet, átvételi pont címe: 2347 Bugyi, Arany János u. 1

Nyilvántartásba vevő hatóság: Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatal Jegyzője

 

Nyilvántartási Szám: 54638444

Adószám: 49952 661-1-33

Képviselő: Tóthné Farkas ErzsébetTelefonszám: 06 30 9158 214 E-mail: tferzsebet@gmail.com Honlap: www. lagzibutik.hu

Bankszámlaszám: 1177 3425 0007 0340 0000 0000

Tárhelyszolgáltató adatai Név: Rackforest Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Elérhetőség: +36 70 433 6187 | info@rackforest.com

FOGALMAK

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a

jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról  45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső

piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

AZ ÁSZF HATÁLYA, ELFOGADÁSA

A felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Eladót és a Vevőt illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházon  keresztül történő vásárlással a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A SZERZŐDÉS NYELVE, A SZERZŐDÉS FORMÁJA

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó iktatja. A szerződés elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül.

 

AZ ÁRAK

Az árak forintban értendők, nem tartalmaznak ÁFÁ-t. Nem zárható ki annak  a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a  már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések  esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 2347 Bugyi, Arany János u. 1

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: telefonos egyeztetés alapján

Telefon: 06 30 9158 214

Internet cím: www.lagzibutik.hu

E-mail: tferzsebet@gmail.com

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a

vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. a fogyasztó neve, lakcíme,

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5. a  jegyzőkönyvet  felvevő  személy  és  -  telefonon  vagy  egyéb  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti

 

békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.  

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található:  http://www.kormanyhivatal.hu/

 Bírósági eljárás. 

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti  érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a   Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát

elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes    testület    helyett    a     fogyasztó     kérelmében    megjelölt    békéltető    testület    illetékes.

A     vállalkozást     a      békéltető     testületi     eljárásban     együttműködési     kötelezettség     terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi  hatóság  rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs  lehetőség.  A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása. A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá

 

bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

g. a testület döntésére irányuló indítványt,

h. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Csongrád Megyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszám: 06-62-554-250/118  Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu Heves Megyei Békéltető Testület Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu Somogy Megyei Békéltető Testület Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók érvényesíteni tudják a jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha a Vevő panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem  akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

 

A portálon a Vevő és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével  megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető

el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

SZERZŐI JOGOK

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Tóthné Farkas Erzsébet

RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG, MAGATARTÁSI KÓDEX

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

A  weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő  erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

A TERMÉKEK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA - FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT

A Vevőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor  is javíthatóak a bevitt adatok, ha a Vevő már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy a Vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Vevő által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A Vevő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy  az Eladó jogosult a Vevő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és  költségét a Vevőre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

ELJÁRÁS HIBÁS ÁR ESETÉN

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

0 Ft-os ár,

kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %- os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A HONLAP HASZNÁLATA

A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát.

A Vevőnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A termékek színei eltérhetnek a honlapon látott színtől, a fényviszonyok illetve a képernyő eltérő színei miatt.A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után A Vevő a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú - terméket a  kosárba anélkül, hogy ezzel a Vevőnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba  helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban  melyek a Vevő által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és  összehasonlítani.

A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Rendelés" gomb megnyomásáig –  szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb  termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.

Amennyiben a Vevő a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy egy pipa jelenik meg a gomb helyén és a termék megjelenik a kosárban. Amennyiben nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a

„Kosár” gombra vagy a lenyíló menüben a "Fizetés" gombra.! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson újra a „Kosár” gombra!

A Kosár megtekintése

A honlap használata során a honlap tetején található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti a megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Amennyiben nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Fizetés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Vásárlói adatok megadása

 

„Fizetés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve a kiválasztott termékek megvásárlása esetén a fizetendő teljes vételár. A „Szállítás” dobozban kell bejelölnie, hogy a  megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás  esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet a Vevő köteles megfizetni megrendelés esetén.

A „Számlázási cím” szövegdobozban e-mail címét, teljes nevét, címét, telefonszámát tudja megadni.

A ”Szállítási cím” szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Számlázási cím” során megadott adatokat tárolja. Amennyiben eltérő címre kéri a szállítást, kérjük pipálja ki a dobozt a "Szállítás erre a címre" felirat mellett.

A rendelés áttekintése

A fenti szövegdobozok kitöltését követően folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a megfelelő ikonra kattintva visszaléphet a Kosár tartalmához. A jobb oldali sávban láthatja a kiválasztott  termékek listáját, kiválaszthatja a fizetési és szállítási módokat. Ezután a „Rendelés” gombra kattintva véglegesítheti rendelését.

A RENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE (AJÁNLATTÉTEL)

Amennyiben meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a megrendelni kívánt  termékeknek, valamint az adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Rendelés” gombra kattintva zárhatja le  megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére  vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek.

A„Rendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Az Eladó a Vevő rendelésének leadását követően számlát állít ki, melyet a Vevő email címére elküld. A Vevő a számla megérkezését követően a számlán szereplő adatok alapján utalja át a rendelés végösszegét az Eladó részére.

RENDELÉS FELDOLGOZÁSA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A vevőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb a Vevő ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az ajánlatát.  A szerződés  akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email a Vevő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

FIZETÉSI MÓDOK

Banki átutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok: Kedvezményezett bankja: OTP

Kedvezményezett neve: Tóthné Farkas Erzsébet

Kedvezményezett számlaszáma: 1177 3425 0007 0340 0000 0000

Utánvétes fizetés

Amennyiben a rendelés értékét a termék kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvét" fizetési módot.

ÁTVÉTELI MÓDOK, ÁTVÉTELI DÍJAK

Futárszolgálat

A futárszolgálat igénybevétele 5000 Ft értékű rendeléstől és afelett elérhető.

 

Személyes átvétel az üzletben

A termék a megadott helyszínen előre egyeztetett időpontban átvehető.

A VÉTELÁR ELEMEI ÉS TELJESÍTÉSE

A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek a kiszállítás költségét futárszolgálattal történő házhozszállítás esetén egyaránt meg kell fizetnie.

Az Eladó utólagos név, valamint címmódosítást nem hajt végre. Vevő köteles a megrendelés előtt meggyőződni arról, hogy megfelelő és helyes számlázási adatokat adott meg az Eladó részére.

A TELJESÍTÉS MÓDJAI

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

AZ ELŐREUTALÁSOS VÁSÁRLÁS

1. Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat, előre átutalja az Eladó OTP Banknál vezetett 1177 3425 0007 0340 0000 0000 számú pénzintézeti számlájára.

2. Az Eladó kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár az Eladó 1. pontban megjelölt bankszámláján jóváírásra került.

3. A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

4. Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

 

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 28 nap.

Tájékoztatjuk, hogy:

a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet,

a veszélyhelyzetben hozott, a Magyar Közlönyben kihirdetett különleges jogrendi intézkedések,

a szerződés teljesítése érdekében eljáró személyek (fizetési szolgáltató, valamint a szállítást végző partner)

által a veszélyhelyzet miatt hozott intézkedések

a szerződés teljesítését vis maior eseményként érintik.

A vis maior helyzet az Eladót megakadályozhatja, vagy késleltetheti szerződéses kötelezettségei teljesítésében, amelyért az Eladó a Polgári Törvénykönyv alapján nem vonható felelősségre.

Az akadályoztatás és késleltetés kezelése érdekében Eladó jogosult:

a szerződés teljesítését felfüggeszteni, vagy halasztani,

a már megkötött szerződés teljesítését lehetetlenülésre (amennyiben a vis maior helyzet előre láthatóan lehetetlené teszi a teljesítést) hivatkozva visszautasítani.

A szerződés teljesítésének felfüggesztése vagy halasztása esetén Eladó a szerződéses kötelezettségeit a vis maior helyzetre tekintettel halasztott időpontban köteles teljesíteni.

A szerződés teljesítésének lehetetlenülése esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a szerződés megszűnik, a  már megfizetett vételár visszajár a Vásárlónak. Eladó a vételár visszatérítése esetén a Vásárló által  alkalmazott fizetési módot, vagy a Felek által egyedileg megtárgyalt visszafizetési módot alkalmazza.

SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

Szolgáltatásaink (pl: fátyol készítés) esetén a megrendeléskor minden esetben előleget kér az Eladó. A szolgáltatás elkészüléséről a Megrendelőt telefonon értesíti. Külön kérésre (vagy ha a Megrendelőt nem lehet elérni) email-ben és SMS-ben is megkísérli a kapcsolatfelvételt.

A szolgáltatás teljesítése (mely előlegfizetéssel jár) esetén nincs lehetőség a megrendelés visszamondására, mivel egyedi termékekről van szó, így ez minden esetben fizetési kötelezettséggel jár. Felhívjuk a kedves vásárlóink figyelmét, hogy akciós terméket nem áll módunkban cserélni.

JOGFENNTARTÁS, TULAJDONJOG KIKÖTÉS

Amennyiben korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék ‘nem kereste’ jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez  köti.

Az Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is,  amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és  az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és  a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a   vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót. Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat   nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, az Eladó  a

 

szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

Tartalomjegyzék

Fogyasztói tájékoztató

o Elállási jog

o Szavatossági jogok

TÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓ VEVŐT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOGRÓL

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló fogla